Nunavut Arts & Crafts Association

Since its foundation in 1998, the Nunavut Arts and Crafts Association (NACA) has worked to benefit Nunavut artists.
NACA is a non-profit incorporated society that supports and promotes the development and growth of Nunavut's arts and
crafts community through advocacy, communications, artist development, education and marketing.

We are in the midst of redesigning our website to improve usability for our visitors. In the meantime, to learn more about the art
and artists of Nunavut, follow us on Facebook, Twitter and Instagram or sign up for our e-mail newsletter below!


ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓ ᓴᓇᓐᒍᖓᕐᓂᐅᑉ ᓄᓇᕗᒻᒥ

ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᐅᓕᖅᑐᓂ, ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᐅᒐᖏᑦ ᐱᔭᐅᔪᒪᔪᒻᒪᕆᐅᓯᒪᒻᒪᑕ ᐱᐅᔪᒻᒪᕆᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ ᐅᒃᑯᓯᔅᓴᔭᐃᑦ, ᓇᔾᔪᒐᔭᐃᑦ, ᓴᐅᓂᒥᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᐃᑦ.  ᓴᓇᙳᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᖅᑐᒐᕐᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖅᐹᖑᖃᑕᐅᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᓇᐅᒐᕐᓂᒃ, ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓴᓇᐅᒐᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓂᖅᓴᐅᕙᓕᕆᕗᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ  ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖏᓐᓃᖓᖓᔪᓂᒃ ᒪᓕᑦᑐᓂᒃ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᕿᑐᑦᑐᒐᔭᓂᒃ ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᓂᓪᓗ ᓴᓇᓯᒪᔪᑦ, ᑕᑯᒥᓇᖅᓴᐅᑏᑦ, ᒪᕐᕋᐅᔮᖅᑐᓂᒃ ᓴᓇᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᐊᕆᓂᖅ.

ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᐅᒐᖏᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓯᒪᕗᑦ ᐆᒪᓇᓱᐊᕐᓂᖅ ᐊᑐᖅᑐᒍ ᓴᓇᔪᓐᓇᕐᓂᐅᕙᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᓄᑦ.  ᓴᓇᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐅᓈᕐᓂᒃ (ᓴᒃᑯᓂᒃ), ᖁᓪᓕᓕᐅᕈᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓴᓇᕐᕈᑎᓂᒃ ᐱᒻᒪᕆᒋᔭᐅᕙᓚᐅᒻᒪᓐ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑐᖅᑐᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᙳᐊᒃᑳᓗᕙᓕᕐᖓᑕ.  ᓴᕕᕋᔭᓐᓂᒃ ᓴᓇᔪᓐᓇᕐᓂᖅ, ᐊᓐᓄᕌᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓂᓪᓗ ᓴᓇᒃᑲᐅᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑭᕗᖅ ᕿᑐᑦᑐᒐᔭᓐᓂᒃ ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᓂᓪᓗ; ᓂᕿᓂᓪᓗ ᑐᖅᑯᖅᓯᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᓴᓇᒃᑲᒻᒪᕆᐅᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑭᕗᖅ ᒪᕐᕋᐅᔮᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᑕᑯᕙᑦᑕᑎᓐᓂᒃ ᑕᑯᒥᓇᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑭᕗᖅ ᑎᑎᖅᑐᒐᕐᓂᒻᒥᒃ.

ᓴᓇᙳᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᐆᒪᓇᓱᐊᕐᓂᑐᐃᓐᓇᓂᐅᖏᑦᑐᒧᑦ.  ᒥᑭᔪᑯᓗᐃᑦ ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓪᓚᑦᑖᖅᐸᓐᓂᕆᕗᑦ ᓯᕗᓂᒥᓂᑦᑕ ᓴᓇᕙᑦᑕᒥᓂᖏᑦ, ᐅᓂᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑭᖑᕚᖏᓐᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᕙᙱᑉᐸᑕ, ᓴᒐᐃᔭᐅᕙᒃᑲᔭᖅᑐᒥᓃᑦ.  ᐅᓪᓗᒥᓕ, ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑏᑦ, ᐅᒪᓇᓱᐊᕐᓂᒥᒃ ᐃᓱᒫᓗᖏᓐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᒻᒥᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᑎᒃ ᓴᓇᕙᓕᖅᑐᑦ ᐱᐅᔪᒻᒪᕆᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓂᒃᑳᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑉᐱᕆᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᑕᐅᑦᑐᖃᖅᑎᑦᑐᒋᑦ.  ᒫᓐᓇᐅᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑐᖅ, ᓴᓇᙳᐊᖅᑏᑦ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᖅᐸᓕᕆᕗᑦ ᓴᓇᕈᓘᔭᕆᐊᔅᓴᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓘᔭᕐᓂᖅ ᐊᑐᙱᓂᖅᓴᕆᕙᒃᑲᒥᐅᒃ.

ᓯᕗᓂᕗᑦ ᑕᑯᙳᐊᕐᓗᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᙳᐊᓂᖓ, ᓂᕆᐅᒋᔭᖃᕈᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᕐᓂᐊᓂᖓᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᐃᓅᓯᐅᑉ ᒪᓕᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ.  ᑕᑯᕙᓪᓕᐊᓂᐊᖅᑐᒍᖅᑲᐃ ᑐᓴᐅᑎᒃᑯᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᐃᑦ ᓴᓇᔪᓐᓇᕈᓯᑐᖃᐃᑦ ᓄᑖᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓐᓗᒋᑦ.  ᑕᒪᒃᑯᐊᖑᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕐᓂᒃ ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑦᑎᓇᓱᓐᓂᖅ ᓱᓕ ᐊᑐᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᓅᓱᓐᓂᖅᓴᐃᑦ ᓴᓇᓂᕐᒥᒃ ᑲᔪᖏᖅᓴᖅᑕᐅᖏᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕐᒥᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖁᔭᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᙵᕕᖃᐃᓐᓇᖁᔭᐅᓂᖓ ᓄᓇᒥᒃ.

ᐃᓕᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕆᕗᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᓪᓗᑎᒃ ᑭᓱᓂᒃ ᐊᑐᓗᐊᓲᖑᒻᒪᖔᑕ :

ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ   |   ᑎᑎᖅᑐᒐᐃᑦ |   ᕿᑐᑦᑐᒐᓂᓪᓗ ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᓂᓪᓗ ᓴᓇᓯᒪᔪᑦ
ᑕᑯᒥᓇᖅᓴᐅᑏᑦ   |   ᒪᕐᕋᐅᔮᖅᑐᒥᒃ ᓴᓇᓯᒪᔪᑦ    |   ᐊᒥᐊᕐᓂᖅ