Nunavut Arts & Crafts Association

Since its foundation in 1998, the Nunavut Arts and Crafts Association (NACA) has worked to benefit Nunavut artists.
NACA is a non-profit incorporated society that supports and promotes the development and growth of Nunavut's arts and
crafts community through advocacy, communications, artist development, education and marketing.

We are in the midst of redesigning our website to improve usability for our visitors. In the meantime, to learn more about the art
and artists of Nunavut, follow us on Facebook, Twitter and Instagram or sign up for our e-mail newsletter below!


ᕿᑐᑦᑐᒐᔭᐃᑦ ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᐃᓪᓗ

ᕼᒪᓐᓇ ᕿᑐᑦᑐᒐᔭᓕᕆᓂᖅ ᐱᒋᐊᖅᓯᒪᕗᖅ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᓴᓇᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᐊᓐᓄᕌᓂᒃ ᐊᓐᓇᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕈᓰᑦ ᓴᓇᒋᐅᖅᓴᕙᓚᐅᕆᕗᑦ ᐃᓅᔭᓕᐅᖅᐸᑦᑐᑎᒃ.  ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕐᓂᓪᓕ, ᑭᓯᐊᓂ, ᐱᒋᐊᖅᓯᒪᕗᖅ 1960ᖏᓐᓂ, ᐅᑦᑐᑎᒋᓪᓗᒍ ᐸᓐᓂᖅᑑᒥ ᓄᕕᖅᓴᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐊᓪ}ᓚᒃ ᓯᕗᓂᖓᒍᑦ, ᐊᓪᓛᒃ ᓯᕗᓂᖓᒍᑦ ᐊᓐᓄᕌᑦ ᓄᕕᖅᓴᒐᐃᓪᓗ ᖃᒪᓂᖅᑐᐊᒥ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᓯᒪᒋᕗᑦ.

ᖃᒪᓂᖅᑐᐊᕐᒥ ᓴᓇᑎᑦᑎᓂᖅ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᐊᔅᓱᕈᓪᓚᕿᓕᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ 1950ᖏᓐᓂ.  ᑐᒃᑐᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒍᓐᓃᖅᓯᒪᔪᐊᓘᑎᓪᓗᒋ, ᓄᓇᒥᐅᑕᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᔭᒐᐃᓪᓚᑦᑖᕐᓂᑰᒻᒪᑕ ᓂᕿᓪᓗᐊᑕᕆᕙᑦᑕᒥᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓐᓄᕌᔅᓴᖃᕈᑎᒋᕙᑦᑕᒥᓂᒃ.  ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᐊᕐᓇᖏᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᕆᐊᓕᓚᐅᖅᐳᑦ ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕙᑦᑐᑎᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᖃᓪᓗᓈᓄᑦ ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᕐᒥ ᓄᓇᖃᖃᑕᐅᔪᓄᑦ.  ᑲᑎᑦᑎᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ ᓄᑖᓂᓪᓗ ᐊᒥᐊᔭᕆᑦᑐᓂᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᑎᒃ ᓴᓇᕙᓕᓚᐅᖅᐳᑦ ᐱᐅᔪᒻᒪᕆᓐᓂᑦ ᐊᕙᓗᒥᐅᑕᕐᓂᒃ.  ᑲᑎᑎᑦᑎᓂᖅ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑖᓂᒃ ᐱᖅᑯᓯᕐᓂᒃ ᓴᖅᑮᓯᒪᕗᖅ ᑕᑯᒥᓇᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᔪᒪᒻᒪᕆᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᓴᕐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᕋᒪᓂᑦᑐᐊᖅ ᓱᓕ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒻᒪᕆᑉᐳᖅ ᐊᓪᓚᒐᖏᓐᓄᑦ ᐊᕙᓗᒥᐅᑕᕐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓐᓂᖅᑑᒥ ᐅᖅᑯᒻᒥᐅᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᖏᑦ ᓴᖅᑮᕙᒃᑭᕗᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᒻᒪᕆᓐᓂᒃ ᓄᕕᖅᓴᕐᓂᒃ ᐊᕐᕌᖑᑕᒫᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᓗᕐᔪᐊᖅ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒪᕆᓕᕐᓂᑰᒋᕗᖅ ᐊᒫᙳᐊᖅᑐᓕᐊᖑᕙᑦᑐᓄᑦ, ᐆᒪᔪᙳᐊᑦ ᖁᓕᑦᑕᐅᔭᔅᓴᒥᒃ ᓴᓇᓯᒪᔪᑦ ᐊᓪᓚᖃᖅᑐᑎᒃ ᐊᓐᓄ}ᕋᖏᒍᑦ ᓴᓇᔭᐅᕙᑦᑐᑦᑕᐅᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂ.