Nunavut Arts & Crafts Association

Since its foundation in 1998, the Nunavut Arts and Crafts Association (NACA) has worked to benefit Nunavut artists.
NACA is a non-profit incorporated society that supports and promotes the development and growth of Nunavut's arts and
crafts community through advocacy, communications, artist development, education and marketing.

We are in the midst of redesigning our website to improve usability for our visitors. In the meantime, to learn more about the art
and artists of Nunavut, follow us on Facebook, Twitter and Instagram or sign up for our e-mail newsletter below!


ᑎᑎᖅᑐᒐᐃᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᕿᑦᑐᑳᔅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓴᓇᙳᐊᖃᑦᑕᖅᑐᑐᖃᐅᓂᖓ- ᓯᕗᓪᓕᒥᓂᑐᖃᑦᑎᓐᓅᖓᕗᖅᑕᐅᖅ - ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑐᒐᕈᓐᓇᕈᑕᐅᑦᑎᐊᕆᕗᖅᑕᐅᖅ.  $ᓯᐊᓂᓕ 1962ᖑᓕᕐᖓᑦ ᓴᐅᒥᒃ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᓪᓗᓂ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᑭᙵᕐᒥᐅᑦ ᐃᓄᖏᑦᑕ ᑎᑎᖅᑐᒐᖏᓐᓂᒃ ᓴᖅᑮᓐᓂᖅᑯᖅ ᖃᓪᓗᓈᓂ.  ᑕᐃᒪᙵᓂᒃ, ᓴᓇᕙᑦᑐᐃᑦ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥ, ᐸᓐᓂᖅᑑᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒻᒥ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓕᕐᓂᑰᒋᕗᑦ ᐊᕐᕌᖑᑕᒫᑦ ᑲᑎᖅᓱᒐᖏᓐᓂᒃ.

ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑏᑦ ᐃᒻᒥᒃᑯᑦ ᓴᓇᕙᑉᐳᑦ, ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒻᒪᕆᑦᑐᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᕐᕖᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᓯᓚᑖᓂ ᐱᑕᖃᕆᕗᑦ, ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒍ ᐅᓗᖅᕼᐊᖅᑑᖅ, ᓄᓇᑦᑎᐊᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᕕᕐᓂᖅᑐᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ.

ᐱᒻᒥᒃᑯᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓕᓴᕐᓇᕆᕗᑦ ᓴᓇᔾᔪᓯᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᓪᓗᑎᒃ ᐃᔾᔪᐊᖅᐸᑦᑕᖏᑦ. ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑕᖏᐸᓗᑦᑐᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑏᑦ ᐊᑐᓲᖑᕗᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ, ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐅᑉᐱᕆᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕐᒥᑦ ᐊᑐᙳᐊᖅᑐᓂᒃ.  ᐳᖃᑐᐃᓐᓇᓪᓗᓂᓕ, ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑏᑦ ᓱᓕ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᔅᓱᕈᕈᑎᒋᕙᑦᑕᖏᓐᓄᑦ ᓴᖑᓯᒪᓗᐊᖏᑦᑐᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᑎᑐᑦ.  ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ, ᑭᙵᕐᒥᐅᖅ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎ ᐸᓪᓗᖅ ᐸᓪᓚᑦ ᑕᐃᒪᐃᑐᒐᓚᓐᓂᒃ ᓴᓇᕙᒻᒥᔪᖅ.